Regulamin

Regulamin rekrutacji
HR Partner

Wersja 3 obowiązująca od dnia 2 XI 2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Anetą Kuczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
  HR PARTNER ANETA KUCZYŃSKA, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 22/719, Poznań 60-818, NIP: 5562676811, a osobami które zdecydowały się skorzystać z usług niniejszego przedsiębiorcy, polegających na pośrednictwu pracy, doradztwu personalnym i poradnictwu zawodowym.
 2. Cel niniejszego regulaminu stanowi również wypełnienie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz wszelkich innych przepisów prawa obowiązujący w Rzeczpospolitej Polsce mających na celu ochronę danych osobowych oraz praw konsumentów.
 3. Komunikacja pomiędzy Stronami, mająca na celu realizację umowy zawartej na podstawie Regulaminu, odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej:
  1. ze strony HR Partner, z adresów e-mail kończących się @hrpartner.net.pl;
  2. ze strony Kandydata, z adresu e-mail, który został wskazany w przekazanym CV, a jeśli go nie wskazano w CV, z adresu e-mail, z którego nadano CV.

§ 2. Słowniczek

 1. Określone poniżej terminy, zapisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
  2. HR Partner – rozumie się przez to Anetę Kuczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: HR PARTNER ANETA KUCZYŃSKA, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 22/719, Poznań 60-818, NIP: 5562676811; tel. kom.: 697 704 159
  3. Kandydat – rozumie się przez to każdą osobę, którą zdecydowała się skorzystać z usług HR Partner, polegających na pośrednictwu pracy, doradztwu personalnym i poradnictwu zawodowym;
  4. Strona – rozumie się przez to HR Partner lub Kandydata, natomiast przez Strony rozumie się przez to HR Partner i Kandydata;
  5. Pracodawca – rozumie się przez to podmiot, z którym współpracuje HR Partner, na podstawie odrębnej umowy, który obecnie rzeczywiście poszukuje osób, które chce Zatrudnić. Pracodawca stanowi jednocześnie odbiorcę danych w myśl art. 13 ust. 1 pkt. e RODO;
  6. Podmiot powiązany – rozumie się przez to podmiot, który posiada udziały/akcje w spółce określonej, jako Pracodawca, jak również te podmioty, których Pracodawca posiada udziały/akcje; lub te podmioty, z którymi Pracodawca jest powiązany osobowo;
  7. Proces rekrutacyjny – rozumie się przez to wszelkie działania podejmowane przez HR Partner polegające w pozyskiwaniu informacji, prowadzeniu kontaktów oraz Przedstawieniu Kandydata Pracodawcy na określone stanowisko, w celu Zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę;
  8. Przedstawienie – rozumie się przez to oficjalne przedstawienie Kandydata Pracodawcy przez HR Partner poprzez przekazanie jego Danych osobowych w myśl RODO, odpowiednią drogą elektroniczną;
  9. Zatrudnienie – rozumie się przez wszelkie zatrudnienie lub podjęcie jakiejkolwiek współpracy, Przedstawionego Kandydata przez Pracodawcę. Poprzez Zatrudnienie rozumie się:
   1. zawarcie jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej (w tym podjęcie stażu w jakiejkolwiek formie) lub jakiejkolwiek umowy o pracę między Przedstawionym Kandydatem a Pracodawcą;
   2. faktyczne podjęcie pracy lub jakiejkolwiek współpracy, w dowolnej formie przez Przedstawionego Kandydata na rzecz Pracodawcy (również podjęcie działalności gospodarczej przez Kandydata i świadczenie usług na rzecz Pracodawcy)
   3. podpisanie listu intencyjnego bądź umowy przedwstępnej przez Pracodawcę z Przedstawionym Kandydatem.
  10. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
  11. Państwo trzecie – rozumie się przez to każde Państwo, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”);
  12. Organizacja międzynarodowa – rozumie się przez to organizację międzynarodową w myśl art. 4 pkt. 26 RODO;
  13. Administrator – rozumie się przez to administratora w myśl art. 4 pkt. 7 RODO;
  14. Dzień roboczy – za dni robocze uznaje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych.
 2. W niniejszym Regulaminie wyrażenia określone w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i odwrotnie, chyba że wyraźnie wskazano wyjątek od tej zasady.

§ 3. Przedmiot umowy

 1. Kandydat zleca, a HR Partner przyjmuje zlecenie polegające na pośrednictwu pracy, doradztwu personalnym i poradnictwu zawodowym.
 2. Głównym przedmiotem zlecenia jest znalezienie dla Kandydata, przez HR Partner Zatrudnienia, które będzie jak najbardziej korzystne dla Kandydata.
 3. W celu realizacji niniejszej umowy, niezbędne jest przetwarzanie przez HR Partner danych osobowych Kandydata (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).
 4. Umowa zostaje zawarta przez wysłanie przez Kandydata na adres wskazany przez HR Partner, swojego CV i następującego oświadczenia: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu rekrutacji HR Partner, który uzyskałam/em drogą elektroniczną. Wyżej wymieniony Regulamin określający zasady współpracy i przetwarzania danych osobowych, w pełni rozumiem i akceptuję.”
 5. HR Partner i Kandydat będą realizowali niniejsze zlecenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. HR Partner nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Kandydata w wyniku realizacji przedmiotowej umowy.
 7. HR Partner nie przysługuje również prawo do zwrotu dotychczas poniesionych kosztów w przypadku rozwiązania umowy.
 8. Kandydat nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od HR Partner w przypadku, gdy HR Partner wypowie umowę.
 9. Kandydat pokrywa własne koszty realizacji przedmiotowej umowy i nie jest uprawniony do żądania ich zwrotu od HR Partner czy Pracodawcy.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. HR Partner zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. a RODO, informuje, że jest Administratorem (w myśl art. 4 pkt. 7 RODO), danych osobowych (w myśl art. 4 pkt. 1 RODO) Kandydata. Dane kontaktowe Administratora zostały przedstawione w 2 ust. 1 pkt. b.
 2. HR Partner informuje, że nie powołał w swoim przedsiębiorstwie Inspektora danych osobowych, ponieważ nie zachodzą okoliczności, które by tego wymagały, zgodnie z postanowieniami RODO (art. 4 pkt. 1 ppkt. b).
 3. HR Partner informuje, że dane osobowe Kandydata są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO; wyłącznie w celu realizacji umowy, zawartej na podstawie Regulaminu;
 4. HR Partner informuje, że potencjalnym odbiorcami danych są wyłącznie Pracodawcy, podmioty obsługujące sprawy księgowe HR Parter i prowadzące bazę danych HR Parter oraz podmioty działające na zlecenie HR Partner. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub Organizacji międzynarodowej.
 5. HR Partner informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub Organizacji międzynarodowej.
 6. HR Partner informuje, że dane osobowe Kandydata będą przechowywane przez HR Partner przez 3 lata od daty ich uzyskania, a następnie HR Partner je usunie, na własny koszt.
 7. HR Partner informuje, że Kandydat ma prawo do żądania od HR Partner:
  1. dostępu do danych osobowych które dotyczą Kandydata,
  2. sprostowania tych danych;
  3. usunięcia tych danych;
  4. ograniczenia przetwarzania tych danych.
 8. HR Partner informuje również, że Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, które dotyczą Kandydata oraz prawo do przenoszenia tych danych.
 9. HR Partner informuje, że podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, której postanowienia określa Regulamin. Brak przekazania Danych osobowych, skutkuje nie zawarciem przedmiotowej umowy.
 10. W każdym momencie Kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, które go dotyczą, jak i zgodę na przetwarzanie tych danych przez Pracodawcę, któremu dane zostały przekazane zgodnie z 5 ust 1 Regulaminu. W takim wypadku HR Partner niezwłocznie usunie dane, które dotyczą Kandydata, które posiada; a Pracodawca (na mocy odrębnej umowy pomiędzy HR Partner a Pracodawcą) usunie dane, które dotyczą Kandydata, które otrzymał od HR Partner.
 11. Cofnięcie zgody, o której mowa w ustępie powyższym, stanowi jednocześnie wypowiedzenie przedmiotowej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 12. HR Partner jak i Pracodawca, nie przetwarzają Danych osobowych Kandydata, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 13. Kandydat oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu umowy, w pełni rozumie i akceptuje treść postanowień Regulaminu.

§ 5. Przekazanie danych osobowych Pracodawcy

 1. W przypadku, gdy HR Partner, w wyniku dotychczasowego Procesu rekrutacyjnego uzna, że dany Kandydat może zostać Przedstawiony, dane Kandydata zostaną przekazane do określonego Pracodawcy, co jest niezbędne do wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu.
 2. Kandydat żąda, aby jego Dane osobowe, które przekazał HR Partner, zostały Przekazane odpowiedniemu Pracodawcy, w celu zawarcia umowy Zatrudnienia.
 3. W wyniku Przedstawienia Pracodawca również staje się Administratorem w myśl RODO.
 4. HR Partner w imieniu Pracodawcy po Przekazaniu, udzieli Kandydatowi następujących informacji:
  1. tożsamość Pracodawcy i dane kontaktowe oraz gdy będzie miało to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
  2. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych;
  3. cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną tego przetwarzania;
  4. kategorie odnośnych danych osobowych;
  5. informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
  6. okres, przez które dane osobowe będą przetwarzane, a gdy nie jest to możliwe kryteria ustalania tego okresu;
  7. informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. źródło pochodzenia danych osobowych;
 5. Na mocy odrębnej umowy wiążącej HR Partner i Pracodawcę, Pracodawca nie jest uprawniony do:
  1. przekazywania Danych osobowych Przedstawionego Kandydata to Państw trzecich lub Organizacji międzynarodowych;
  2. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
  3. do ujawnienia Przekazanych Danych osobowych przez HR Partner innemu odbiorcy, za wyjątkiem podmiotów Przetwarzających w myśl RODO.
 6. HR Partner w imieniu Pracodawcy poinformuje Kandydata o okolicznościach, o których mowa w 5 ust. 1-3 w ciągu siedmiu 3 Dni roboczych od Przedstawienia, nie później jednak niż przy pierwszej komunikacji pomiędzy Pracodawcą lub HR Partner.
 7. Za zgodą Kandydata, istnieje również możliwość, Przedstawienia Kandydata do więcej niż jednego Pracodawcy jednocześnie.

§ 6. Obowiązki stron

 1. HR Partner jest zobowiązany do działania z należytą starannością, w celu znalezienia jak najlepszej propozycji Zatrudnienia dla Kandydata.
 2. HR Partner może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym RODO), Regulaminem oraz zgodnie ze stosowaną przez siebie polityką prywatności, wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu.
 3. Kandydat zobowiązany jest do przekazania prawdziwych i rzetelnych danych osobowych oraz do informowania HR Partner o zmianie jakichkolwiek przekazanych już HR Partner danych, w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany.
 4. Od momentu Przedstawienia Kandydata danemu Pracodawcy, Kandydat nie może próbować zawrzeć umowy Zatrudnienia z Pracodawcą, któremu Kandydat został Przedstawiony, bez wiedzy HR Partner.
 5. Strony zobowiązane są do podejmowania kontaktów od drugiej Strony, w czasie trwania umowy.
 6. Strony zobowiązane są do współpracy zgodnej z zachowaniem zasad współżycia społecznego.

§ 7. Czas trwania umowy, wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zawarta na podstawie niniejszego regulaminu została zawarta na czas określony i trwa 3 lata od momentu, o którym mowa w 3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Znalezienie Zatrudnienia przez Kandydata u Pracodawcy, któremu HR Partner przedstawił Kandydata; lub znalezienie innego Zatrudnienia, w wyniku własnych starań Kandydata, nie powoduje rozwiązania niniejszej umowy i HR Partner wciąż jest zobowiązany do poszukiwania możliwości Zatrudnienia Kandydata, na warunkach lepszych niż na jakich obecne pracuje Kandydat.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. W wyniku rozwiązania umowy żadnej ze Stron nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani zwrot kosztów czy poniesionych nakładów.
 5. Ustęp powyższy jak i postanowienia, o których mowa w 3 ust. 6 -9 Regulaminu, nie wykluczają możliwości dochodzenia roszczeń przez każdą ze Stron, w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez drugą Stronę.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności, choćby jednej ze Stron. W takim wypadku drugiej Stronie również nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani zwrot kosztów czy poniesionych nakładów.

§ 8. Zmiana umowy, postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Rzeczpospolitej Polsce.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu wymaga zgody obydwu ze Stron, wyrażonej w formie, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że w tym wypadku ze strony HR Partner, wiążący jest kontakt wyłącznie z adresu e-mail: aneta.kuczynska@hrpartner.net.pl.
 3. W przypadku dokonania zmiany HR Partner zobowiązany sporządzić tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzone zmiany i przekazać go Kandydatowi.
 4. HR Partner może zmienić umowę również poprzez sporządzenie nowego tekstu Regulaminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a następnie poprzez przekazanie go Kandydatowi zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu.
 5. Jeśli Kandydat nie przekaże braku zgody na zmianę, o której mowa w ustępie powyższym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania nowego tekstu Regulaminu, uznaje się, że Kandydat zaakceptował zmianę Regulaminu.
 6. Brak zgody na zmianę Regulaminu przez Kandydata oznacza, wypowiedzenie umowy bez zachowania terminu Wypowiedzenia.