Regulamin

Regulamin rekrutacji
HR Partner

Wersja obowiązująca od dnia 02 IX 2020 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady współpracy pomiędzy Anetą Kuczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: HR PARTNER ANETA KUCZYŃSKA, adres: ul. 27 Grudnia 7 lok.14 kl. E, 61-737 Poznań, NIP: 5562676811, REGON: 362673595 (dalej: HR Partner) a osobami fizycznymi, które poszukują pracy i korzystają z usług HR Partner, polegających na:
  1. pośrednictwu w poszukiwaniu pracy,
  2. doradztwu personalnym,
  3. poradnictwu zawodowym.
 2. Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez HR Partner w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i stanowi Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy HR Partner a Kandydatem, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy HR Partner a Kandydatami, korzystającymi z usług HR Partner, która określa prawa i obowiązki obu Stron Umowy. HR Partner i Kandydat będą współpracowali zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Komunikacja pomiędzy Stronami, mająca na celu realizację umowy zawartej na podstawie Regulaminu, odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej:
  1. ze strony HR Partner, z adresów e-mail kończących się @hrpartner.net.pl,
  2. ze strony Kandydata, z adresu e-mail, który został wskazany w przekazanym CV lub zadresu e-mail, z którego nadano CV.

§ 2. Słowniczek

 1. Określone poniżej terminy, zapisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
  2. HR Partner – rozumie się przez to Anetę Kuczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: HR PARTNER ANETA KUCZYŃSKA, adres: ul. 27 Grudnia 7 lok. 14 kl. E, 61-737 Poznań, NIP: 5562676811, REGON: 362673595
  3. Kandydat – rozumie się przez to każdą osobę, którą zdecydowała się skorzystać z usług HR Partner, polegających na pośrednictwu w poszukiwaniu pracy, doradztwu personalnym i poradnictwu zawodowym,
  4. Strona – rozumie się przez to HR Partner lub Kandydata,
  5. Pracodawca –rozumie się przez to podmiot, z którym współpracuje HR Partner, na podstawie odrębnej umowy, poszukujący pracowników lub innych osób, z którymi chce nawiązać współpracę,
  6. Proces rekrutacyjny – rozumie się przez to wszelkie działania podejmowane przez HR Partner polegające na pozyskiwaniu informacji, kontaktów, weryfikacji i ocenie Kandydatów oraz Przedstawieniu Kandydata Pracodawcy na określone stanowisko, w celu Zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę,
  7. Przedstawienie – rozumie się przez to wszelkie działania podejmowane przez HR Partner polegające na przekazaniu informacji o Kandydacie na rzecz Pracodawcy, w celu Zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę,
  8. Zatrudnienie – przez pojęcie to rozumie się nawiązanie stosunku pracy, rozpoczęcie współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług czy też umowę o dzieło), nawiązanie współpracy dotyczącej stażu, praktyk czy też podjęcie współpracy z Kandydatem jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą (b2b) przez Klienta lub Podmiot powiązany z jednej strony i Kandydata z drugiej strony jak również podpisanie listu intencyjnego bądź umowy przedwstępnej przez Pracodawcę z Przedstawionym Kandydatem,
  9. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. W niniejszym Regulaminie wyrażenia określone w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i odwrotnie, chyba że wyraźnie wskazano wyjątek od tej zasady.

§ 3. Przedmiot umowy

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu HR Partner świadczy na rzecz Kandydata usługi drogą elektroniczną, polegające na wsparciu w procesie poszukiwania pracy (pośrednictwu pracy). Na podstawie odrębnych ustaleń Stron, dokonanych w formie elektronicznej, HR Partner może świadczyć na rzecz Kandydata również usługi z zakresu doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego.
 2. Wysłanie przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych do HR Partner (w tym w szczególności CV) oraz zaakceptowanie przez Kandydata postanowień niniejszego Regulaminu uznawane jest za zlecenie przez Kandydata prowadzenia Procesu rekrutacyjnego przez HR Partner, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. HR Partner wskazuje, że współpracuje z wieloma Pracodawcami, co może mieć wpływ na charakter świadczonych usług na rzecz Kandydata. Kandydat ma prawo do wskazania HR Partner czy chce brać udział w Procesie rekrutacyjnym dotyczącym tylko jednego Pracodawcy lub procesach rekrutacyjnych prowadzonych na rzecz większej ilości Pracodawców.
 4. HR Partner nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Kandydata w wyniku realizacji przedmiotowej umowy.
 5. HR Partner wskazuje, że w związku z Procesem rekrutacyjnym może zaistnieć konieczność poniesienia przez Kandydata dodatkowych kosztów, np. kosztów przejazdu na spotkanie rekrutacyjne, rozmowę kwalifikacyjną z Pracodawcą lub kosztów przesłania określonych dokumentów rekrutacyjnych. HR Partner nie ponosi tych kosztów i nie zapewnia ich ewentualnego zwrotu na rzecz Kandydata, niezależnie od tego czy Proces rekrutacyjny zakończy się Zatrudnieniem czy też nie.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma charakteru umowy o określony rezultat Procesu rekrutacyjnego. HR Partner świadczy usługi w sposób staranny, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności, nie gwarantuje jednak, że będzie w stanie doprowadzić do Zatrudnienia Kandydata.

§ 4. Charakter świadczonych usług

 1. HR Partner prowadzi Proces rekrutacyjny na zlecenie Kandydata. W zależności od wyboru Kandydata, Proces rekrutacyjny może dotyczyć:
  1. aplikowania na konkretne stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, zamieszczonym przez HR Partner, w związku z współpracą pomiędzy HR Partner a konkretnym Pracodawcą,
  2. złożenia dokumentów rekrutacyjnych na rzecz HR Partner bez wskazywania konkretnej rekrutacji – w takim wypadku HR Partner przeanalizuje treść dokumentów rekrutacyjnych i oceni czy dany Kandydat może wziąć udział w którymś z Procesów rekrutacyjnych prowadzonych na rzecz Pracodawców (klientów HR Partner). Następnie HR Partner może dołączyć dokumenty rekrutacyjne do konkretnego Procesu rekrutacyjnego lub kilku konkretnych Procesów rekrutacyjnych. W takim wypadku Kandydat będzie brany pod uwagę w takim Procesie rekrutacyjnym.
 2. HR Partner ma prawo do samodzielnego decydowania o sposobach prowadzenia Procesów rekrutacyjnych, w tym w szczególności:
  1. samodzielnie dokonywać selekcji Kandydatów i oceniać, którzy z nich mogą zostać uwzględnieni w Procesie rekrutacyjnym dotyczącym konkretnego stanowiska,
  2. samodzielnie przyjmować dokumenty rekrutacyjne od Kandydatów,
  3. samodzielnie tworzyć ogłoszenia dotyczące poszukiwania osób na konkretne stanowiska pracy i umieszczać je w miejscach wybranych przez HR Partner.
 3. W przypadku gdy Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne na rzecz HR Partner, może określić, czy chce brać udział jedynie w aktualnie prowadzonych Procesach rekrutacyjnych, czy chce aby jego dokumenty rekrutacyjne były uwzględniane również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych.
 4. Brak wskazania, czy dany Kandydat chce brać udział również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych skutkuje tym, że będą one wykorzystane jedynie w ramach aktualnie prowadzonych przez HR Partner Procesów rekrutacyjnych.
 5. W sytuacji gdy Kandydat wskaże, że chce być brany pod uwagę również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych, może on wskazać okres przez jaki HR Partner może wykorzystywać dokumenty rekrutacyjne w Procesach rekrutacyjnych. W sytuacji gdy Kandydat nie wskaże takiego okresu, jego dokumenty rekrutacyjne mogą być wykorzystywane przez HR Partner przez jeden rok od momentu ich złożenia.
 6. Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne przez dedykowany formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie internetowej HR Partner pod adresem: https://www.hrpartner.net.pl/wyslij-cv/
 7. HR Partner wskazuje, że w sytuacji gdy prowadzi Proces rekrutacyjny na rzecz konkretnego Pracodawcy, będącego klientem HR Partner, może zamieszczać ogłoszenia dotyczące konkretnych stanowisk pracy w wybranych przez siebie miejscach, takich jak własna strona internetowa, portale ogłoszeniowe czy też portale społecznościowe, np. Facebook lub LinkedIn.
 8. Kandydat powinien w treści dokumentów rekrutacyjnych zawrzeć co najmniej swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), kontaktowe (adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji lub numer telefonu), datę urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy też przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może w treści dokumentów rekrutacyjnych zawrzeć również inne, dotyczące go informacje, takie jak wizerunek, zainteresowania, informacje o ukończonych kursach oraz inne informacje mające znaczenie z punktu widzenia procesu rekrutacji. Zawarcie takich danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Kandydata.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na rzecz Kandydata, HR Partner przetwarza dane osobowe Kandydata zgodnie z przepisami RODO. HR Partner jest administratorem danych Kandydata, co oznacza, że samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych Kandydata i nie jest w tym zakresie związany poleceniami potencjalnego Pracodawcy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata zawarte są w treści polityki prywatności, dostępnej na stronie internetowej HR Partner.

§ 6. Przekazanie danych osobowych Pracodawcy

 1. W przypadku, gdy HR Partner, w wyniku dotychczasowego Procesu rekrutacyjnego uzna, że dany Kandydat może zostać Przedstawiony, dane Kandydata zostaną przekazane do określonego Pracodawcy. Przekazanie danych Kandydata stanowi element usługi świadczonej drogą elektroniczną na rzecz Kandydata zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Przedstawienie nie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o chęci Zatrudnienia Kandydata i powinno być uznawane za element Procesu rekrutacyjnego.
 3. W związku z Przedstawieniem Kandydata potencjalnemu Pracodawcy, Pracodawca otrzymuje dane osobowe Kandydata. W takiej sytuacji staje się on odrębnym administratorem danych Kandydata. HR Partner dokłada starań aby Pracodawca był zobowiązany do przetwarzania wskazanych danych wyłącznie w związku z Procesem rekrutacyjnym, nie wykorzystywał ich w innym celu oraz usunął je niezwłocznie po zakończeniu Procesu rekrutacyjnego.
 4. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Kandydata o przetwarzaniu jego danych osobowych.
 5. HR Partner informuje Kandydata o Przekazaniu danych potencjalnemu Pracodawcy.

§ 7. Obowiązki stron

 1. HR Partner jest zobowiązany do działania z należytą starannością, w celu znalezienia jak najlepszej propozycji Zatrudnienia dla Kandydata.
 2. HR Partner może przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym RODO), Regulaminem oraz zgodnie ze stosowaną przez siebie polityką prywatności, wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu.
 3. Kandydat zobowiązany jest do przekazania prawdziwych i rzetelnych danych osobowych oraz do informowania HR Partner o zmianie jakichkolwiek przekazanych już HR Partner danych, w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany.
 4. Od momentu Przedstawienia Kandydata danemu Pracodawcy oraz poinformowania o tym Kandydata, Kandydat nie jest uprawniony do prowadzenia samodzielnych działań mających na celu nawiązanie Zatrudnienia z Pracodawcą, któremu Kandydat został Przedstawiony, bez wiedzy HR Partner.
 5. Strony zobowiązane są zgodnego współdziałania w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności do przekazywania sobie niezbędnych informacji i wyjaśnień.

§ 8. Czas trwania umowy, wypowiedzenie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony, biegnący począwszy od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydata i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Czas trwania umowy wynosi trzy miesiące. Jednakże, jeżeli Kandydat wyrazi wolę brania udziału również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych, czas ten wynosi jeden rok lub inny okres, wyraźnie wskazany przez Kandydata.
 2. Znalezienie Zatrudnienia przez Kandydata u Pracodawcy, któremu HR Partner przedstawił Kandydata; lub znalezienie innego Zatrudnienia, w wyniku własnych starań Kandydata, nie powoduje rozwiązania niniejszej umowy i HR Partner wciąż może prowadzić działania obejmujące poszukiwania możliwości Zatrudnienia na rzecz Kandydata, chyba że Kandydat złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie może zostać złożone w formie wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail podany przez drugą Stronę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się za skutecznie złożone w momencie zapisania wiadomości z takim oświadczeniem na serwerze poczty elektronicznej odbiorcy lub w momencie doręczenia oświadczenia odbiorcy.
 4. W wyniku rozwiązania umowy żadnej ze Stron nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani zwrot kosztów czy poniesionych nakładów.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień, każda ze Stron ma prawo do dochodzenia od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, związanego z ewentualnym naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez drugą Stronę.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Kandydatowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez HR Partner.
 2. Reklamacje należy składać:
  1. pisemnie na adres HR Partner: ul. Sienkiewicza 22/614, 60-818 Poznań lub
  2. pocztą e-mail na adres: biuro@hrpartner.net.pl
 3. W celu umożliwienia HR Partner skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Kandydat powinien wskazać w jej treści:
  1. adres e-mail, którym Kandydat posługiwał się podczas złożenia dokumentów rekrutacyjnych poprzez stronę internetową HR Partner,
  2. imię i nazwisko,
  3. opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  4. zakres żądania Kandydata w związku ze złożoną reklamacją.
 4. HR Partner przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Kandydata o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. HR partner zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Kandydatowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Kandydata podczas wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem strony internetowej HR Partner.

§ 10. Zmiana umowy, postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. HR Partner ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach HR Partner powinien zawiadomić drugą Stronę co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Druga Strona ma prawo do złożenia oświadczenia o niezaakceptowaniu postanowień nowego Regulaminu, co skutkowało będzie zaprzestaniem świadczenia usług na jej rzecz i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.